Seznam sborníků dle sekcí - klinkutím na zvolený sborník zobrazíte příslušné příspěvky

List of conference proceedings according to sections - click on chosen conference proceedings in order to display relevant contributions

---

„Bermudský trojúhelník“ obchodního práva I
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law I.

Civil Law on the Cross-roads

Deklarace, Charty, Listiny a Lidskoprávní úmluvy a jejich význam pro proměny rodinného práva
Declarations, Charters and Human Rights Conventions, and their Relevance for Transformation of Family Law

Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)
Public Sector Finance (Legal and Economic Aspects of Its Functioning)

Interpretace a aplikace mezinárodního a evropského práva vnitrostátními soudy
Interpretation and Application of International and European Union Law by National Courts

Je normativní teorie stále živá?
Is the Normative Theory of Law Still Alive?

Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty
Corruption: Criminal Law, Criminilogical and Criminalistic Aspects

Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti
Public Law Influence Upon Private Law In the Past

Personální aspekty územní samosprávy
Personal Aspects of a Local self-government

Právní aspekty dohledových systémů
Právo na spravedlivý proces

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů
Animal as an Object of Legal Relationship