Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)
Public Sector Finance (Legal and Economic Aspects of Its Functioning)


Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE -
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Finance veřejného sektoru
(právní a ekonomické aspekty jeho fungování)

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5914-6
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. & JUDr. Ing. Michal Radvan Michal, Ph.D.

---

Karel Alexa: Započtení přeplatku vzniklého neoprávněným vymáháním daně – legitimní ochrana příjmů veřejných rozpočtů?

Radim Boháč: Pojem daň v daňových zákonech

Mária Bujňáková, Anna Kicová: Aktuálne otázky verejných financií

Damian Czudek: Sankce dle daňového řádu

Karolína Červená, Diana Treščáková: Hospodárska kríza a jej vplyv na financie verejného sektora (vybrané aspekty)

Tomáš Hulkó: Finančný poriadok novej éry EU

Kristýna Chalupecká: Nároky státu uplatňované v insolvenčním řízení

Michal Janovec: Primární a sekundární trh státními dluhopisy

David Jeroušek: Správa majetkových daní a příjem samosprávných celků

David Jopek: Právní odpovědnost a pojišťovnictví v systému finančního práva

Aneta Kargol-Wasiluk: Public Goods and Public-Private Partnership in Poland - Theoretical and Legal Aspects

David Klíma: Financování městských částí aneb jak naplnit městskou pokladnu

Alena Kopfová: Současné trendy vládních výdajů

Miroslav Koprla: Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike

Jana Koprlová: Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v Slovenskej republike

Jan Kopřiva: Aktuální otázky daňové harmonizace v EU

Michal Kozieł: Právní rámec Evropského nástroje finanční stability

Jana Kranecová: Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků

Veronika Kudrová: Poplatek za studium - efektivní nástroj regulace?

Jan Lodek: Přeplatky a úrok při správě daní

Hana Marková: Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů?

Pavel Matoušek: Veřejné finance a krize

Mingelaite Dovile,Vaitiekus Novikevicius: Legal Aspects of the External Control System of Municipal Finances

Michaela Moždiáková: Role veřejných rozpočtů v rámci financování cestovního ruchu

Kristýna Müllerová: Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce

Lenka Němcová: Daňové příjmy rozpočtů obcí

Zdenka Papoušková: Veřejný sektor - subjekty a jejich postavení v rámci správy daní

Michal Radvan: Negativa zdanění nemovitostí ad valorem

Tomáš Rozehnal: Lhůta pro podání daňového tvrzení a její nedodržení

Johan Schweigl: "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů

Ryszard Sowinski: Tax evasion – Why Taxpayers Evade Taxes

Dagmar Strejčková: Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků

Vladimír Šefl: Financování profesních komor s povinným členstvím

Taťána Špírková: Rozhodná kritéria pro rozpočtové určení daní u obcí

Eva Šulcová: Zadluženost obcí - jak ji řešit a jak jí přecházet?

Ivan Vágner: Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry

Roman Vybíral: Některé otázky zdaňování hazardu v České republice

Malgorzata Wroblewska: International Arbitration in Financial Matters–General Remarks

Adam Wyszkowski: Negative Tax Expenditures in the Tax System