Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování)
Public Sector Finance (Legal and Economic Aspects of Its Functioning)


Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE -
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

Citační záznam dle ISO 690 - ISO 690-compliant citation record:

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D. & JUDr. Ing. Michal Radvan Michal, Ph.D.

---

Karel Alexa: Započtení přeplatku vzniklého neoprávněným vymáháním daně – legitimní ochrana příjmů veřejných rozpočtů?

Radim Boháč: Pojem daň v daňových zákonech

Mária Bujňáková, Anna Kicová: Aktuálne otázky verejných financií

Damian Czudek: Sankce dle daňového řádu

Karolína Červená, Diana Treščáková: Hospodárska kríza a jej vplyv na financie verejného sektora (vybrané aspekty)

Tomáš Hulkó: Finančný poriadok novej éry EU

Kristýna Chalupecká: Nároky státu uplatňované v insolvenčním řízení

Michal Janovec: Primární a sekundární trh státními dluhopisy

David Jeroušek: Správa majetkových daní a příjem samosprávných celků

David Jopek: Právní odpovědnost a pojišťovnictví v systému finančního práva

Aneta Kargol-Wasiluk: Public Goods and Public-Private Partnership in Poland - Theoretical and Legal Aspects

David Klíma: Financování městských částí aneb jak naplnit městskou pokladnu

Alena Kopfová: Současné trendy vládních výdajů

Miroslav Koprla: Analýza vývoja financovania verejnej správy z pohľadu vývoja počtu zamestnancov verejnej správy v Slovenskej republike

Jana Koprlová: Analýza vývoja financovania verejnej správy v kontexte vývoja miezd vo verejnej správe v Slovenskej republike

Jan Kopřiva: Aktuální otázky daňové harmonizace v EU

Michal Kozieł: Právní rámec Evropského nástroje finanční stability

Jana Kranecová: Daň z nemovitostí jako nástroj zabezpečování veřejných statků

Veronika Kudrová: Poplatek za studium - efektivní nástroj regulace?

Jan Lodek: Přeplatky a úrok při správě daní

Hana Marková: Kde hledat cesty k posílení obecních rozpočtů?

Pavel Matoušek: Veřejné finance a krize

Mingelaite Dovile,Vaitiekus Novikevicius: Legal Aspects of the External Control System of Municipal Finances

Michaela Moždiáková: Role veřejných rozpočtů v rámci financování cestovního ruchu

Kristýna Müllerová: Poplatek za užívání veřejného prostranství jako daňový příjem obce

Lenka Němcová: Daňové příjmy rozpočtů obcí

Zdenka Papoušková: Veřejný sektor - subjekty a jejich postavení v rámci správy daní

Michal Radvan: Negativa zdanění nemovitostí ad valorem

Tomáš Rozehnal: Lhůta pro podání daňového tvrzení a její nedodržení

Johan Schweigl: "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů

Ryszard Sowinski: Tax evasion – Why Taxpayers Evade Taxes

Dagmar Strejčková: Finanční hospodaření příspěvkových organizací územních samosprávných celků

Vladimír Šefl: Financování profesních komor s povinným členstvím

Taťána Špírková: Rozhodná kritéria pro rozpočtové určení daní u obcí

Eva Šulcová: Zadluženost obcí - jak ji řešit a jak jí přecházet?

Ivan Vágner: Žádoucí úroveň osobního managementu právníka jako výchozí předpoklad jeho úspěšné profesní kariéry

Roman Vybíral: Některé otázky zdaňování hazardu v České republice

Malgorzata Wroblewska: International Arbitration in Financial Matters–General Remarks

Adam Wyszkowski: Negative Tax Expenditures in the Tax System