Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů
Animal as an Object of Legal Relationship


Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE -
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE.

Citační údaje - citation record:

Dny práva 2011 – Days of Law 2011

Zvíře (živočich) jako předmět právních vztahů

Vydala Masarykova univerzita roku 2012
Spisy Právnické fakulty MU č. 417 (řada teoretická)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata
Zhotovení CD ROM: Tribun EU s.r.o., Cejl 32, Brno
1. vydání, 2012

ISBN 978-80-210-5920-7
ISBN 978-80-210-5910-8 (soubor)

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. RNDr.Jaroslav Chyba, DrSc., prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., JUDr. Jana Dudová, Ph.D., doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc., doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.

---

Jana Adamová: Včely v soukromoprávních vztazích

Sevastian Cercel: The juridical regime of animals according to the New Romanian Civil Code

Helena Doležalová: Překážky regulace invazních nepůvodních druhů zvířat

Jana Dudová: Obtížný živočich versus člověk (vybrané otázky)

Jakub Hanák: Zvíře v odpadové legislativě

Jaroslav Chyba: Ochrana volně žijících živočichů ??střety se zájmy a úkoly vodního a lesního hospodářství

Ilona Jančářová: Právní aspekty ochrany zvířat při zapečetění obydlí

Tomáš Kocourek - Ivana Průchová: Živočichové a stavby z pohledu práva

Radim Kostík: Zvíře jako původce škody

Zbyněk Lubovský: Právní povaha ryb v zákoně o rybářství a náhrada škod na rybách způsobená zvláště chráněnými živočichy

Hana Musilová: Včely v právu

Lucie Pokorná: Trestněprávní ochrana zvířat (živočichů)

Vojtěch Stejskal: Ptáci jako předmět právních vztahů

Lukáš Svetlík: Kormorán veľký na Slovensku i v Českej republike. Kde právo poskytuje nádej na lepšiu budúcnosť?

Zoltán Tóth J.: Animal Protection Regulations in Hungary

Jiří Tuza - Dana Zapletalová: Zakázané způsoby lovu a myslivecká etika

Pavel Vetešník: Právní regulace volného pohybu zvířat

Ondřej Zemandl: Zvěř jako předmět právních vztahů